Przejdź do treści

Alfa

DZIŚ SKLEPY SĄ OTWARTE 9.00 - 21.00
Alfa logo Alfa logo

22.06, 13.07, 10.08 – ODBIERZ VOUCHER DO MAJALAND GDAŃSK!

22.06, 13.07, 10.08 będziecie mieli szansę na zdobycie voucheru na zakup 2 biletów w cenie 1, do nowego, fantastycznego parku rozrywki MAJALAND GDAŃSK!

W tych dniach, w godz. 11:00 – 18:00
bę­dzie­cie mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję ode­brać tę atrak­cyj­ną na­gro­dę! Aby sko­rzy­stać, wy­star­czy speł­nić dwa pro­ste wa­run­ki:

1. Zrobić zakupy za min. 300 zł i oka­zać pa­ra­gon spełniający warunki akcji na naszym stoisku promocyjnym.

W akcji czerwcowej li­czą się pa­ra­gony z okre­su: 1.06 – 22.06, w akcji lipcowej: 1.06 – 13.07, a w sierpniowej: 1.06 – 10.08.

2. Za­re­je­stro­wać się do na­sze­go programu Alfa Bonus Club – możecie to zrobić na naszym stoisku promocyjnym w dniach akcji lub klikając już teraz na naszej stronie głównej w ikonkę programu.

Osoby, które spełnią warunki akcji, otrzymają vo­ucher do no­wo otwar­te­go par­ku roz­ryw­ki Ma­ja­land Gdańsk: https://www.majalandgdansk.pl/pl
Ilość voucherów jest ograniczona, więc nie czekajcie do ostatniej godziny akcji!

Vo­ucher upraw­nia do wej­ścia 2 osób w ce­nie 1 bi­le­tu! 

Regulamin akcji dostępny na naszej stronie interetowej: TUTAJ

Nie prze­gap­cie tej oka­zji! Przyjdź­cie, zrób­cie za­ku­py, od­bierz­cie vo­ucher i baw­cie się w Ma­ja­lan­dzie!
Ma­ja­land to wy­jąt­ko­wy park roz­ryw­ki prze­zna­czo­ny głów­nie dla dzie­ci, jed­nak ofe­ru­ją­cy atrak­cje, któ­re z pew­no­ścią za­chwy­cą ca­łą ro­dzi­nę. Każ­da z atrak­cji zo­sta­ła za­pro­jek­to­wa­na tak, aby ro­dzi­ce mo­gli ko­rzy­stać z niej ra­zem ze swo­imi dzieć­mi, co czy­ni wi­zy­tę w par­ku nie­za­po­mnia­nym prze­ży­ciem dla wszyst­kich! 

Przeczytaj też

Wszystkie aktualności